Koszyk 0
do wygaśnięcia 
zamówienia

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

 

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży elektronicznych biletów wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.bilety.cmwl.pl przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z siedzibą przy
  Piotrkowskiej 282, 93-034 Łódź.
 2. Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.


 § 2

Definicje

 

 1. Sprzedawca– Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 282,
  93-034 Łódź, zwane dalej Muzeum.
 2. Kupujący– osoba, która dokonała zakupu biletu elektronicznego online.
 3. Bilet elektroniczny– elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w dniu wskazanym na bilecie elektronicznym oraz w godzinach określonych na bilecie elektronicznym.
 4. Bilet wstępu do Muzeum– bilet uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w dniu wskazanym na bilecie elektronicznym oraz w godzinach określonych na bilecie.
 5. Regulamin– niniejszy Regulamin sprzedaży online biletów elektronicznych.
 6. Wydarzenie – należy przez to rozumieć wszystkie działania (z wyłączeniem wystaw stałych i czasowych), dla których organizatorem jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
 7. Wystawy – ekspozycje stałe i czasowe, dla których organizatorem jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

 

§ 3

Zakup biletów elektronicznych online

 

 1. W celu dokonania zakupu Biletu elektronicznego Kupujący dokonuje zamówienia wybierając konkretny dzień wizyty w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i liczbę biletów. Kupujący wypełnia formularz zamówienia, w którym należy wpisać poprawne i aktualne dane, stosując się do instrukcji zawartej na stronie.
 2. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zaznaczyć w systemie odpowiednie okienko, podać poprawne i aktualne dane, stosując się do instrukcji zawartej na stronie. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 3. Opłaty za bilety należy dokonać w czasie określonym w systemie, tylko i wyłącznie za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży.
 4. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 5. Warunkiem otrzymania biletu jest dokonanie płatności w czasie określonym w systemie, tylko
  i wyłącznie za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wpływie środków
  na rachunek Sprzedawcy.
 6. Każda transakcja zakupu biletów online otrzyma swój numer. Każdy Kupujący otrzyma
  na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, w przeciągu jednej godziny od dokonania płatności, bilety drogą elektroniczną, które należy zachować i okazać przy wejściu do Muzeum.
 7. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w czasie określonym w systemie od momentu złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje zamówienie w wyniku braku wpływu środków na konto oraz poinformuje na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu o braku możliwości zrealizowania transakcji.
 8. Zakupione bilety upoważniają do wstępu na teren Muzeum w wybrany dzień.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za poprawność treści biletów elektronicznych przesłanych Kupującemu.
 10. Kupujący odpowiedzialny jest za ochronę biletów oraz bezpieczne przechowywanie.
 11. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu wstępu do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej: www.cmwl.pl.
 12. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie przez Kupującego biletu lub numeru transakcji osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu wejście do Muzeum na zakupiony bilet.
 13. Dokonywanie zakupu biletów elektronicznych wymaga dysponowania przez Kupującego: urządzeniem z oprogramowaniem obsługującym pliki PDF (np. komputera, smartfona itp.). Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Kupujący zgodnie
  z taryfą swego operatora.
 14. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania, przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia sytuacji noszącej znamiona siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wartości biletu posiadanego przez Kupującego.
 15. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, a w przypadku koncertów Geyer Music Factory, gdy nastąpi zmiana repertuaru czyli zmiana wykonawcy, godziny i daty, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 16. Kupujący może dokonać zwrotu biletu zakupionego online, wyłącznie w kasie Muzeum przedstawiając wydrukowany bilet elektroniczny oraz paragon lub fakturę i podpisany protokół zwrotu stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
 17. Kwota uiszczona za zakupione bilety elektroniczne, zostanie zwrócona w takiej formie w jakiej dokonano zapłaty za bilety, tj. w formie przelewu.
 18. Kupujący traci prawo do dokonaniu zwrotu w przypadku wykorzystania biletu elektronicznego tj. wejścia do Muzeum za okazaniem biletu elektronicznego.

 

 § 5

Ochrona danych

 

 1. Podanie danych osobowych w procesie rejestracji konta oraz zakupu bez zakładania konta jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży biletów wstępu do Muzeum. Administratorem podanych danych osobowych jest Sprzedawca;
 2. Sprzedawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na e-mail: iod@cmwl.pl;
 3. Pobrane dane osobowe tj. imię, nazwisko i email, a w przypadku wystawienia faktury również nazwę przedsiębiorcy, jego adres oraz NIP przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży biletów wstępu do Muzeum jako niezbędne do wykonania ww. umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 3, mogą zostać udostępnione operatorowi płatności internetowych PayU S.A. w celu umożliwienia realizacji płatności za bilety wstępu do Muzeum oraz podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi IT. W sytuacjach tego wymagających
  i w oparciu o odpowiednie przepisy, ww. dane osobowe mogą zostać organom publicznym;
 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Podane dane osobowe przechowywane przez są czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży oraz w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych;
 7. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo dostępu do treści danych oraz prawo
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 8. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony na stronie internetowej www.bilety.cmwl.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. O planowanej zmianie Sprzedawca poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.cmwl.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba
  że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

 

Załącznik nr 1

 

PROTOKÓŁ ZWROTU BILETU / KARNETU

 

 

DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko: ...............................................................................................

Adres zamieszkania:..........................................................................................

DANE ZWRACANYCH BILETÓW:

Bilet obowiązujący na: .......................................................................................

Łączna wartość zwracanych biletów: ....................................................................

Liczba i rodzaj zwracanych biletów:......................................................................

PRZYCZYNY ZWROTU BILETÓW

.......................................................................................................................

 

 

…………………………………………………………………………

Data i podpis Zwracającego bilet / karnet

 

 

…………………………………………………………………………

Data i podpis Przyjmującego zwrot biletu / karnetu

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282 , 93-034 Łódź
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail : iod@cmwl.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji cyklu koncertów Geyer Music Factory 2018 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,

- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Trwa komunikacja